# :-: Step 1 更新你的QQ浏览器至最新版本 # :-: Step 2 使用QQ浏览器打开这个网址 ### :-: qqbrowser://extensions/manage :-: ![](https://pic3.superbed.cn/item/5d3c0483451253d178c33202.png) # :-: Step 3 下载这个附件 :-: [ **在这里鼠标右键另存为**](https://music.qugeek.com/static/mk/crx/qugeek_music_V1_unzip/music_qugeek.crx) # :-: Step 4 鼠标拖动这个文件到网页内,如图所示 :-: ![](https://pic2.superbed.cn/item/5d3c0d55451253d178c38666.jpg) # :-: Step 5 点击安装 :-: ![](https://pic3.superbed.cn/item/5d3c0db4451253d178c38a27.jpg) # :-: Step 6 确认是否安装成功 ## :-: 显示【插件已经损坏】怎么办? :-: [点击我解决问题:显示插件已经损坏](%E6%98%BE%E7%A4%BA%E6%8F%92%E4%BB%B6%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E6%8D%9F%E5%9D%8F.md) ## :-: 浏览器右上角出现寻音图标,说明安装成功!你还需要去完成插件配置,点击下面跳转。 :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c138a451253d178c3b547.jpg) # :-: Step 7 设置你的寻音插件 ## :-: Step 8 进入插件设置。 ## :-: 在浏览器的右上角点击寻音插件图标,点击【管理】按钮 :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c144e451253d178c3bc14.jpg) # :-: Step 9 点击【导出和导入】 :-: ![](https://pic2.superbed.cn/item/5d3c2f34451253d178c486b2.jpg) # :-: Step 10 在下载规则下面的输入框内输入网址 ## :-: 你要输入的网址是 ## :-: https://link.qugeek.com/abc :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c2f4b451253d178c48786.jpg) # :-: Step 11 点击下载图标 :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c2f6e451253d178c48897.jpg) # :-: Step 12 点击【保存】 :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c2f82451253d178c4892c.png) # :-: Step 13出现【导入成功】说明配置完成 :-: ![](https://pic.superbed.cn/item/5d3c2fa2451253d178c48a50.jpg) # :-: Step 14你可以访问新版墨灵了! ### :-: 新版墨灵地址: ## :-: https://music.qugeek.com/